عنوان کامل پایان نامه :

 اثربخشی مقررات طرح های تفصیلی

قسمتی از متن پایان نامه :

–  ضوابط و مقررات افزایش تراکم و بلند مرتبه سازی

شورای عالی شهرسازی و معماری ایران در 24 دیماه 1369 به جهت نیل به اهداف:

 • – ” بهره گیری بیشتر و بهتر از سطح زمین درشهرها برای اسکان جمعیت
 • – تامین فضای باز و محیط زیست بهتر

و در هماهنگی با مصوبه مورخ 1/7/1369 شورای اقتصاد در خصوص تقلیل سطح زیربنای واحدهای مسکونی با تاکید بر خط مشی کلی :

 • – تشویق بلندمرتبه سازی
 • – تطبیق الگوی تفکیک با مقتضیات بلندمرتبه سازی
 • – تشویق به تجمیع قطعات در مناطق نوسازی
 • – بهره گیری از ظرفیتهای افزایش تراکم جمعیتی و ساختمانی
 • – انبوه سازی و بکارگیری روشهای صنعتی در ساختمان سازی

تصویب نمود که کمیسیون های ماده 5 قانون تاسیس شورای عالی شهرسازی و معماری موظفند طرح های تفصیلی و ضوابط و مقررات اجرایی آنها را در کلیه شهرهایی که طبق سرشماری 1365 بیش از 200 هزار نفر جمعیت داشته اند با رعایت موارد ذیر اصلاح نماید :

  شما می توانید مطالب مشابه این مطلب را با جستجو در همین سایت بخوانید

 • نظام شبکه ارتباطی و اساس طرح جامع حفظ گردد و چنانچه تغییرات اساسی باشد تصویب‌آن بعهده شورایعالی شهرسازی و معماری ایران خواهد بود.
 • تعیین مناطقی مسکونی و مختلط مسکونی با تراکم بالا برای مرتبه سازی و حداقل 4 طبقه‌غیر از زیرزمین در اراضی ساخته نشده‌.
 • تعیین مناطق مسکونی و مختلط مسکونی برای بلندمرتبه سازی تشویقی (حداقل 4 طبقه‌غیراز زیرزمین‌) در مناطق نوسازی و محلات فرسوده و قدیمی و قطعات کوچک ساخته نشده‌، برای بهره گیری از افزایش تراکم تشویقی لازم می باشد قطعات کوچک در حد مساحت لازم برای بلندمرتبه سازی تجمیع شوند.
 • تعیین مناطق مسکونی 1 یا 2 خانواری با حداکثر ارتفاع 2 طبقه غیراز زیرزمین‌.
 • تعیین حداکثر سطح اشغال در مناطق بلند مرتبه سازی‌.
 • تعیین ضوابط تفکیک و تراکم ساختمانی در مناطق بلند مرتبه سازی با رعایت حداقل 1000متر مربع مساحت و مقررات تشویقی افزایش تراکم پیش روی افزایش سطح قطعات و کاهش سطح‌اشغال‌.
 • تعیین ضوابط تفکیک و تراکم ساختمانی در مناطق 2 و1 خانواری‌.
 • تعیین ضوابط مربوط به فاصله ساختمانها از معبر مجاور اضلاع زمین به مقصود تامین تهویه‌، نور و آفتاب‌ کافی بر حسب شرایط اقلیمی و جلوگیری از اشراف‌.
 • تعیین ضوابط حداقل عرض زمین و تناسب لازم بین عرض و عمق‌ .
 • تعیین ضوابط مربوط به پارکینگ‌.
 • اجرای این ضوابط و مقررات در شهرهایی که طبق سرشماری 1365 کمتر از 200 هزارنفرجمعیت داشته‌اند اجباری نمی‌باشد. پیشنهادات مربوط به اجرای این مصوبه در شهرهای مزبورپس از مطالعه و پیشنهاد کمیسیون ماده 5 که لازم می باشد تا آخر خرداد 1370 به وزارت مسکن وشهرسازی ارسال گردد در شورایعالی مورد تصمیم‌گیری قرار خواهد گرفت و تا آن وقت هرگونه ‌تغییری در ضوابط تفکیک و تراکم ساختمانی طرحهای مصوب ممنوع می باشد مگر با تصویب‌شورای عالی شهرسازی و معماری‌.
 • افزایش تراکم متوسط جمعیتی شهرناشی از افزایش تراکم ساختمانی حداکثر تا اندازه 25%نسبت به طرح جامع تصویب شده بیشتر نباشد.

سوالات یا اهداف این پایان نامه :

 

اهداف ذیل را می توان به گونه مستقیم با موضوع پژوهش مرتبط دانست :

 1. شناخت تاثیر مقررات و ضوابط موثر طرحهای تفصیلی بر بافتهای فرسوده.
 2. مطالعه کمبودها و خلا های ابزارهای قانونی در توسعه و تحولات بافت فرسوده شهری.
 3. شناخت توانهای بالقوه ابزراهای قانونی در توسعه و تحولات بافت فرسوده شهری.
 4. ارائه پیشنهاداتی در خصوص اصلاح و تعدیل اشکالات ضوابط و مقررات طرحهای تفصیلی.

 دانلود متن کامل پایان نامه جغرافیا در لینک پایین صفحه