عنوان کامل پایان نامه :

 اثربخشی مقررات طرح های تفصیلی

قسمتی از متن پایان نامه :

آیین نامه

” آیین نامه مجموعه ای از قواعد و مقررات می باشد که مقامات صلاحیتدار در حدود صلاحیت خود وضع می کنند و به اجرا می گذارند ( حسینی، 1385 : 38 ).

در تعریف دیگر آیین نامه در حقوق عمومی  مقرراتی می باشد که مقامات صلاحیتدار مانند وزیر، شهردار و سایر شخصیتهای حقوقی بایستی اجرا کنند و هدف آن خواه تسهیل اجرا و تشریح قانونی از قوانین موضوعه باشد خواه مواردی که اساسا قانونی درمورد آن وضع نشده می باشد ( همان :38 ).

همچنین آیین نامه یا نظام نامه را می توان بدن صورت تعریف نمود: مقررات کلی که توسط مراجع اجرایی قانون به مقصود اجرا و وظایف اجرایی و تحقق بخشیدن به آنها وضع شده باشد و شاما آیین نامه های مصوب پارلمان در مفهوم قانون به معنی اعم می گردد.

5-2-1-4- تصویب نامه

” تصویب نامه به معنای عام و خاص به مصوبات قوه مجریه گفته می گردد. تصویب نامه اصلاح عامی می باشد که آیین نامه را نیز در بر می گیرد. به بیانی دیگر هیات دولت می تواند مصوبات مختلفی داشته باشد که یکی از آنها آیین نامه یا آیین نامه اجرایی می باشد( حسینی، 1385 :39 ).

در تعریف دیگر تصویب نامه بدینگونه تعریف شده می باشد :

شما می توانید مطالب مشابه این مطلب را با جستجو در همین سایت بخوانید

” تصویب نامه مقررات یا مقرراتی می باشد که هیات دولت وضع می کند خواه مفاد تصویب نامه، یک آیین نامه باشد خواه امر مستقلی باشد” ( همان :39 ).

 

5-2-1-5- بخشنامه

در سلسله مراتب مفاهیم قانونی بخشنامه از اهمیت کمتری برخوردار می باشد. بخشنامه را معمولا” وزیر یا مقام ادرای صلاحیتدار و مسئول، در حوزه مسئولیت خود صادر می نماید.

دکتر لنگرودی در تعریف بخشنامه می گوید: 1-” بخشنامه، نامه ای می باشد که از طرف رییس اداره برای آگاهی همه یا قسمتی از کارکنان اداره و انجام دستور معینی نوشته می گردد. 2- بخشنامه عبارت می باشد از : تعلیم یا تعلیمات کلی و یکنواخت ( بصورت کتبی) که از طرف مقام اداری به کارکنان برای ارشاد به مدلول و طرز تطبیق قانون یا آیین نامه داده می گردد و نباید مخالف قانون یا آیین نامه باشد و مادام که مخالف صریح با آنها نباشد از حیث پیروی کارمند از رییس، لازم الاتباع می باشد” ( همان :39 ).

سوالات یا اهداف این پایان نامه :

 

اهداف ذیل را می توان به گونه مستقیم با موضوع پژوهش مرتبط دانست :

  1. شناخت تاثیر مقررات و ضوابط موثر طرحهای تفصیلی بر بافتهای فرسوده.
  2. مطالعه کمبودها و خلا های ابزارهای قانونی در توسعه و تحولات بافت فرسوده شهری.
  3. شناخت توانهای بالقوه ابزراهای قانونی در توسعه و تحولات بافت فرسوده شهری.
  4. ارائه پیشنهاداتی در خصوص اصلاح و تعدیل اشکالات ضوابط و مقررات طرحهای تفصیلی.

 دانلود متن کامل پایان نامه جغرافیا در لینک پایین صفحه