عنوان کامل پایان نامه :

 اثربخشی مقررات طرح های تفصیلی

قسمتی از متن پایان نامه :

تاکنون سیاستگذاری در نظام توسعه شهری ایران پارادایم برنامه ریزی جامع تفصیلی صورت پذیرفته می باشد (پیرزاده وهمکاران، 1387 : 213). براین اساس، محتوای طرح های توسعه شهری بطور عمده، بر تعیین نحوه کاربری زمین و ارائه جدول های سرانه و ضوابط کالبدی تاکید داشته و تمام موضوعات و روش های مطالعاتی مربوط به برآورد جمعیت و پیش بینی اراضی مورد نیاز و توزیع آنها میان کاربری های مختلف می پردازد.

سیاست گذاری در نظام توسعه شهری ایران با در نظر داشتن اختیارات هیات وزیران در حوزه وظایف شورای عالی شهرسازی و معماری وزارت کشور، وزارت مسکن و شهرسازی، سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور و سایر دستگاههای موثر در توسعه و عمران شهری ( محیط زیست، میراث فرهنگی، آموزش، بهداشت،تربیت بدنی و….) می باشد( پیرزاده و همکاران،1387 :215و216).

با در نظر داشتن تعدد مراکز سیاستگذار و نبود هماهنگی در نظام توسعه شهری، تصویب ” ضوابط ملی آمایش سرزمین (هیات وزیران، 1383) ” و تنفیذ اختیار هیات وزیران به شورای عالی شهرسازی و معماری دربررسی و تصویب ضوابط مربوطه به مطالعه کلیه طرح های توسعه شهری (طرح های سیزده گانه) طبق ماده 53 آیین نامه نحوه مطالعه و تصویب طرح های توسعه و عمران (هیات وزیران، 1378) را می توان اقدامات موثری قلمداد نمود.

از مجموع مطالعات انجام شده در مورد ارزیابی نتایج عملکرد طرح های شهری درایران، چنین بر می آید که این طرح ها در مجموع نتوانسته اند در جهت اهداف توسعه پایدار خود حرکت کنند و برنامه ریزی را صرفا تهیه برنامه تلقی نمود و اجرای آن با موفقیت کمتری مواجه بوده می باشد.  در ارزیابی تجارب این طرح ها با در نظر داشتن شاخصهای توسعه، می توان معضلات و مسائل ذیل را نتیجه گیری نمود :

شما می توانید مطالب مشابه این مطلب را با جستجو در همین سایت بخوانید

  • در طرح ها، پیشنهادهای مشخص عملی برای اجرایی کردن طرح ها یا به موقع اجرا گذاشتن طرح ها به ندرت مطرح می باشد.
  • در اکثر طرح های توسعه شهری، شهرداریها تنها نهاد اجرایی طرح توسعه شهری می باشد و برای سایر دستگاها تأثیر و سهمی پیش بینی نشده می باشد و پیشنهادهایی نیز در خصوص  نحوه هماهنگی بین دستگاهها ی زیر در توسعه شهر مطرح نبوده می باشد.
  • در پاره ای از طرح ها، پیشنهادهای بسیار کلی و نامتناسب با وسعت عملیات طرح توسعه شهر و ناهماهنگ با تشکیلات اداری نیروهای فنی و منابع مالی در قالب سازمان اداری – اجرایی طرح مطرح شده می باشد.

سوالات یا اهداف این پایان نامه :

 

اهداف ذیل را می توان به گونه مستقیم با موضوع پژوهش مرتبط دانست :

  1. شناخت تاثیر مقررات و ضوابط موثر طرحهای تفصیلی بر بافتهای فرسوده.
  2. مطالعه کمبودها و خلا های ابزارهای قانونی در توسعه و تحولات بافت فرسوده شهری.
  3. شناخت توانهای بالقوه ابزراهای قانونی در توسعه و تحولات بافت فرسوده شهری.
  4. ارائه پیشنهاداتی در خصوص اصلاح و تعدیل اشکالات ضوابط و مقررات طرحهای تفصیلی.

 دانلود متن کامل پایان نامه جغرافیا در لینک پایین صفحه