شما می توانید مطالب مشابه این مطلب را با جستجو در همین سایت بخوانید

عنوان کامل پایان نامه :

 اثربخشی مقررات طرح های تفصیلی

قسمتی از متن پایان نامه :

نظام طرح های توسعه شهری در ایران

طرحهای توسعه شهری ابزاری هستند که در جهت هدایت و کنترل توسعه شهری بکار می طریقه. طی آن یافتن معضلات وضع موجود و تعیین تکلیف برای توسعه آینده شهر و جهات مناسب برای توسعه شهر مورد توجه قرار می گیرد ( اعتماد، 1379 : 453).

پس شکل دهی شهر وقتی انجام می شود که شهر از طریق طرح و برنامه ای از پیش اندیشیده شده و آگاهانه، براساس عوامل موثر شکل می گیرد. امروزه با بیمه شدن مسائل شهری افزایش فزاینده جمعیت،تنوع و کثرت نیازها و احتیاجات، نمی توان شهرها را به حال خود رها نمود تا خودشان به حیاتشان ادامه بدهند. از این رو طرحهای شهری بنیادی ترین ابزار شکل دهی شهرها بر اساس نظم و برنامه از پیش تعیین شده به شمار می رود.

ضرورت تهیه و اجرای طرحهای شهری مخصوصا” طرحهای جامع از نیاز محسوس به یک مکانیزم برای ایجاد تعادل در امور و ضرورت انضباط فضایی و کالبدی شهرها ناشی می گردد و همانند ضرورتهای اقتصادی،اجتماعی و اقتضایی می باشد. به گونه کلی، ضرورت تهیه طرحهای شهری به گونه اعم و طرحهای جامع به گونه اخص مقتضای شرایط پیچیده تر، توسعه یافته تر و گسترده تر زندگی در شهرهای معاصر و همچنین تنوع نیازها و احتیاجات ناشی از ان می باشد. از این رو بهره گیری از طرحهای شهری به عنوان ابزار تنظیم کننده محیط کالبدی ضروری می باشد ( سعید نیا، 1382 : 17).

به گونه کلی، طرح های توسعه شهری را می توان در دسته های زیر طبقه بندی می گردد:

 1. طرح های جامع
 2. طرح های توسعه و عمران و حوزه نفوذ شهرها
 3. طرح های هادی
 4. طرح های جزئیات شهرسازی
 5. طرح های آماده سازی زمین
 6. طرح های شهرستان
 7. طرح های منطقه شهری
 8. طرح های بهسازی و نوسازی بافتهای قدیم
 9. طرح های تفصیلی

 

 

5-4-1- طرح های جامع

طبق تعریف قانون تغییر نام وزارت آبادانی و مسکن به وزارت مسکن و شهرسازی طرح جامع شهر طرح بلندمدتی می باشد که درآن نحوه کاربری اراضی و منطقه بندی حوزه ها و تاسیسات و تجهیزات و نیازمندیهای عمومی شهر، خطوط ارتباطی و ترمینالها و بنادر و سطح لازم برای ایجاد تاسیسات و تجهیزات برای مناطق نوسازی و بهسازی تعیین می گردد و ضوابط ومقررات مربوط به کلیه موارد فوق و همچنین مربوط به حفظ بنا و نمادهای تاریخی و مناظر طبیعی در آن تنظیم می گردد. این طرح بر حسب ضرورت قابل تجدید نظر خواهد بود ( سعیدنیا، 1382 : 5 ).

هرنوع طرح دیگری در شهر بایستی با اصول طرح جامع آن شهر مطابقت داشته باشد.. طرح جامع در حال حاضر برای شهرهای بالای 50 هزار نفر به مدیریت وزارت مسکن و شهرسازی و نظارت شواری عالی شهرسازی تهیه می گردد.

سوالات یا اهداف این پایان نامه :

 

اهداف ذیل را می توان به گونه مستقیم با موضوع پژوهش مرتبط دانست :

 1. شناخت تاثیر مقررات و ضوابط موثر طرحهای تفصیلی بر بافتهای فرسوده.
 2. مطالعه کمبودها و خلا های ابزارهای قانونی در توسعه و تحولات بافت فرسوده شهری.
 3. شناخت توانهای بالقوه ابزراهای قانونی در توسعه و تحولات بافت فرسوده شهری.
 4. ارائه پیشنهاداتی در خصوص اصلاح و تعدیل اشکالات ضوابط و مقررات طرحهای تفصیلی.

 دانلود متن کامل پایان نامه جغرافیا در لینک پایین صفحه