متن کامل پایان نامه کارشناسی ارشد با فرمت ورد

عنوان کامل پایان نامه :

 مطالعه تأثیر بازاریابی بر سیستم جدید بانکداری در شعب بانک ملی خرم آباد

قسمتی از متن پایان نامه :

1-1-1.      تعریف عملیاتی

الف)بازاریابی: در این پژوهش متغیر بازاریابی، توسط پرسشنامه استاندارد مبتنی بر مدل تای توی هین (2006: 106) در چهار بعد اعتماد، تعهد، تضمین و مدیریت ارتباط با مشتری سنجیده شده می باشد.

ب) مدیریت ارتباط با مشتری: در این پژوهش مؤلفه مدیریت ارتباط با مشتری، توسط پرسشنامه استاندارد مورد مطالعه قرار گرفته می باشد.

 

 

شما می توانید مطالب مشابه این مطلب را با جستجو در همین سایت بخوانید

1-2-        قلمرو پژوهش

الف)  قلمرو موضوعی:  این پژوهش از لحاظ قلمرو موضوعی از مباحث مدیریت بازاریابی می باشد.

ب)  قلمرو مکانی: قلمرو مکانی پژوهش حاضر، در شعب بانک ملی خرم آباد می­باشد.

ج) قلمرو زمانی: پژوهش حاضر از نظر قلمرو زمانی، در سال 1392 صورت گرفته می باشد که بدین مقصود پرسشنامه های پژوهش در تیر ماه سال 92 توزیع و مورد تحلیل آماری قرار گرفت.

1-3-        ساختار پژوهش

پژوهش حاضر در پنج فصل تنظیم و ارائه گردیده می باشد.

فصل اول: در این فصل مفاهیم کلی در خصوص طرح پژوهش، تعریف مسأله، اهمیت موضوع، اهداف و فرضیه های پژوهش، روش پژوهش، نحوه و ابزار گردآوری اطلاعات و قلمرو پژوهش ارائه گردیده می باشد.

فصل دوم: در این فصل مبانی نظری و پیشینه پژوهش در سه بخش به تبیین زیر گنجانده شده می باشد:

بخش اول: مبانی نظری بازاریابی.

بخش دوم: مبانی نظری سیستم جدید بانکداری.

بخش سوم: پیشینه پژوهش که در این قسمت پیشینه پژوهش­های انجام شده در دو بخش تحقیقات انجام شده در داخل کشور و تحقیقات انجام شده در خارج از کشور مورد مطالعه قرار می گیرد.

فصل سوم: در فصل سوم، روش پژوهش، نحوه جمع آوری اطلاعات و تهیه پرسشنامه، جامعه آماری مورد پژوهش، روش نمونه گیری، حجم نمونه، توزیع و جمع آوری پرسشنامه و تکنیک آماری مورد بهره گیری برای تجزیه و تحلیل داده ها به صورت کامل تشریح می گردد.

فصل چهارم: در این فصل پس از اظهار مقدمه، تجزیه و تحلیل داده های جمع آوری شده مربوط به پژوهش حاضر در قالب جداول جداگانه و نمودارهای مربوط، ارائه می گردد.

فصل پنجم: در این فصل به نتیجه گیری از یافته های پژوهش پرداخته و همچنین پیشنهادها و رهنمودهای لازم با در نظر داشتن نتایج بدست آمده و محدودیت­های موجود در اجرای پژوهش اظهار شده و در انتها نیز پیشنهاداتی برای پژوهش­های آینده ارائه می گردد.

سوالات یا اهداف این پایان نامه :

1-1-        اهداف پژوهش

الف)هدف اصلی

مطالعه تاثیر بازاریابی بر سیستم جدید بانکداری شعب بانک ملی شهر خرم آباد.

ب)اهداف فرعی

  1. مطالعه تاثیر اعتماد بر سیستم جدید بانکداری شعب بانک ملی شهر خرم آباد.
  2. مطالعه تاثیر تضمین بر سیستم جدید بانکداری شعب بانک ملی شهر خرم آباد.
  3. مطالعه تاثیر تعهد بر سیستم جدید بانکداری شعب بانک ملی شهر خرم آباد.
  4. مطالعه تاثیر مدیریت ارتباط با مشتری بر سیستم جدید بانکداری شعب بانک ملی شهر خرم آباد.

لینک متن کامل پایان نامه رشته مدیریت با عنوان :  مطالعه تأثیر بازاریابی بر سیستم جدید بانکداری در شعب بانک ملی خرم آباد با فرمت ورد