اثربخشی مقررات طرح های تفصیلی

قسمتی از متن پایان نامه :

دومین دسته از قطعات با در نظر داشتن جهت گیری قطعه نسبت به معبر یا دسترسی قطعه به معبر، قطعات دو می باشند که خود به چهار زیر دسته قابل تقسیم بندی هستند. این قطعات که به قطعات دوکله و دونبش نیز معرفند عبارتند از :

– قطعات دو بر که از سمت شمال و جنوب قطعه به معبر دسترسی دارند. این قطعات که به آنها قطعات دو کله نیز می گویند، از نظر سایه اندازی بر ساختمانهای شمالی و سایه پذیری از ساختمانهای جنوبی بهترین شرایط را دارند و به اندازه عرض معبر شمالی می توانندارتفاع بیشتری داشته باشند .

– قطعات دو بر که از سمت شمال و شرق قطعه به معبر دسترسی دارند. این قطعات که به آنها قطعات دو نبش نیز می گویند، از نظر سایه اندازی بر ساختمانهای شمالی شرایط بهتری را دارند و به اندازه عرض معبر شمالی می توانند ارتفاع بیشتری داشته باشند.

– قطعات  دو برکه از سمت شمال و غرب قطعه به معبر دسترسی دارند. این قطعات که به آنها قطعات دو نبش نیز می گویند، از نظر سایه اندازی بر ساختمانهای شمالی شرایط بهتری را دارند و به اندازه عرض معبر شمالی می توانند ارتفاع بیشتری داشته باشند.

– قطعات  دو بر که از سمت جنوب و شرق قطعه به معبر دسترسی دارند. این قطعات که به آنها قطعات دو نبش نیز می گویند، از نظر سایه پذیری ساختمانهای شمالی شرایط بهتری را دارند و به انداز عرض معبرجنوبی، ساختمانهای شمالی آنها می توانند ارتفاع بیشتری داشته باشند.

– قطعات  دو بر که از سمت جنوب و غرب قطعه به معبر دسترسی دارند. این قطعات که به آنها قطعات دو نبش نیز می گویند از نظر سایه پذیری ساختمانهای شمالی شرایط بهتری را دارند و به اندازه عرض معبرجنوبی، ساختمانهای شمالی آنها می توانند ارتفاع بیشتری داشته باشند.

– قطعات دو بر که از سمت شرق و غرب قطعه به معبر دسترسی دارند. این قطعات با در نظر داشتن اینکه معبر در شرق و غرب آنها قرار می گیرد از نظرسایه اندازی و سایه پذیری ساختمانها ویژگی و شرایط خاصی ندارند و ارتفاع پذیری آنها فقط تابع عرض قطعات شمالی آنهاست.

سوالات یا اهداف این پایان نامه :

شما می توانید مطالب مشابه این مطلب را با جستجو در همین سایت بخوانید

 

اهداف ذیل را می توان به گونه مستقیم با موضوع پژوهش مرتبط دانست :

  1. شناخت تاثیر مقررات و ضوابط موثر طرحهای تفصیلی بر بافتهای فرسوده.
  2. مطالعه کمبودها و خلا های ابزارهای قانونی در توسعه و تحولات بافت فرسوده شهری.
  3. شناخت توانهای بالقوه ابزراهای قانونی در توسعه و تحولات بافت فرسوده شهری.
  4. ارائه پیشنهاداتی در خصوص اصلاح و تعدیل اشکالات ضوابط و مقررات طرحهای تفصیلی.

 دانلود متن کامل پایان نامه جغرافیا در لینک پایین صفحه