اثربخشی مقررات طرح های تفصیلی

قسمتی از متن پایان نامه :

عرض معابر

همانگونه که دربخش دسترسی قطعه به معبر تصریح گردید، جدای از قسمت فضای باز ساختمان شمالی ( در قطعات با 60 درصد سطح اشغال ) که شامل 40 درصد طول پلاک شمالی ( برای پلاکهای جنوبی )، جهت گیری پلاک نسبت به معبر و دسترسی آن به معبر می تواند تأثیر مهمی در ارتفاع پذیری و سایه اندازی بناها داشته باشد. چنانچه بین ساختمان شمال و ساختمان جنوبی معبری قرار داشته باشد، عرض معبر به 40 درصد طول پلاک شمالی به ضابطه ارتفاع پذیری ساختمان جنوبی اضافه می گردد و تأثیر موثری در ارتفاع پذیری بنا نسبت به قطعاتی که فاقد معبر هستند دارد زیرا پلاکهای مذکور فقط از قاعده 40 درصد طول پلاک شمالی بهره می برند اما پلاکهایی که دارای معبر نیز هستند علاوه بر قاعده40 درصد، عرض معبر نیز بر ارتفاع آنها می افزاید.

3-3-2-2-3- جهت معابر

جهت معابر نیز یکی از عوامل موثر در ارتفاع پذیری محیط های مسکونی می باشد. بدیهی می باشد در تعیین این جهت، عواملی زیرا شیب و توپوگرافی زمین و عوارض طبیعی موجود، جایگاه و جهت محورهای اصلی دسترسی و … و همچنین شرایط اقلیمی تاثیر می گذارند ( کسمایی،1369 : 131 ).

خیابانهایی که در امتداد شرق – غرب واقع باشند، مناسب ترین جهت معابر از نظر استقرار ساختمانها می باشند. معمولا” معابری که درانتهای نظام سلسله مراتب معابر قرار دارند، عموما” جهت شرقی – غربی دارند و مهمترین معابر برای استقرار قطعات هستند. در بافت های مسکونی، بعد از معابر مسکونی که بدلیل جهت گیری ساختمانها یا رون که می بایستی جهت گیری شمالی – جنوبی داشته باشند، دارای جعت شرقی – غربی هستند، معابر جمع و پخش کننده که در نظام سلسله مراتب معابر در رده بعد از معابر فرعی قرار دارند، معمولا” جهت شمال – جنوب دارند. درصورتیکه دربافت مسکونی به هر دلیلی ( شیب و توپوگرافی زمین و یا شرایط اقتصادی واجتماعی بافت ) معابر فرعی مسکونی آن جهت شمالی – جنوبی داشته باشند، جهت گیری قطعات مسکونی نسبت به جهت گیری یا رون شرقی – غربی،  جهت گیری و رون نامطلوبی می باشد داشته باشند . از این رو، در طراحی و برنامه ریزی بافت های مسکونی همیشه می بایستی به این نکته توجه نمود که معابر فرعی مسکونی عموما جهت شرقی – غربی داشته باشند.

3-4- جمع بندی و نتیجه گیری

یافتن قاعده ای برای ارتفاع پذیری ساختمانها که برای کلیه عوامل موثر در تمامی مکانها و زمانها جواب مطلوبی داشته باشد، غیر ممکن می باشد. زیرا مشخصه های حاکم بر محدوده های شهری و روستایی از نظر ویژگی های اقلیمی، ساختار اقتصادی، بویژه ارزش زمین، مشخصه های اجتماعی – فرهنگی و … متفاوت می باشد. از طرفی بسیاری از عوامل اجتماعی، اقتصادی و حتی محیطی قابل تبدیل به کمیت نیستند، لذا ضروری می باشد از تلفیق عوامل موثر، ساختار مناسب مشخصه های زمین را در جایگاه های متفاوت به دست آورد ( نصر،1380 : 38 ).

سوالات یا اهداف این پایان نامه :

 

اهداف ذیل را می توان به گونه مستقیم با موضوع پژوهش مرتبط دانست :

  1. شناخت تاثیر مقررات و ضوابط موثر طرحهای تفصیلی بر بافتهای فرسوده.
  2. مطالعه کمبودها و خلا های ابزارهای قانونی در توسعه و تحولات بافت فرسوده شهری.
  3. شناخت توانهای بالقوه ابزراهای قانونی در توسعه و تحولات بافت فرسوده شهری.
  4. ارائه پیشنهاداتی در خصوص اصلاح و تعدیل اشکالات ضوابط و مقررات طرحهای تفصیلی.
  5. شما می توانید مطالب مشابه این مطلب را با جستجو در همین سایت بخوانید

 دانلود متن کامل پایان نامه جغرافیا در لینک پایین صفحه