اثربخشی مقررات طرح های تفصیلی

قسمتی از متن پایان نامه :

در فصل هفتم پژوهش که به تجزیه و تحلیل یافته ها تعلق دارد، پس از تدوین مدل نظری مولفه های ارتفاع پذیری ساختمانها در شهر اصفهان، حالت های خاص و کلی این مولفه های را تعیین می گردد تا مشخص گردد از هر کدام از مولفه های ارتفاع پذیری کدامین مولفه در وضعیت ارتفاع پذیری در شهر اصفهان دخیل می باشد. سپس با تعیین حالت های خاص قطعات در شهر اصفهان 6 نمونه مثالی –  عملی را تهیه و موضوع سایه پذیری و ارتفاع پذیری ساختمانها را در این نمونه های مثالی تشریح می کند. در این نمونه های مثالی، پس از تشریح ویژگیهای بافت کالبدی در دو سطح تک قطعه و بافت شهری، با در نظر داشتن ضوابط طرح های تفصیلی در این زمینه، جایگاه ارتفاع پذیری قطعه نمایش داده و سرانجام ارتفاع پذیری قطعات با در نظر داشتن جایگاه خورشید در عرض جغرافیایی شهر اصفهان در ساعات و فصول مختلف ترسیم می گردد.

8-2- تدوین مدل نظری و تجریدی عوامل و مولفه های موثر در ارتفاع پذیری ساختمانها در شهر اصفهان

یکی از ویژگیهای ساخت و ساز در نظر داشتن تاثیر نور و رعایت ویژگیهای بهداشتی مربوط به آن می باشد. محیط زندگی بایستی به گونه ای انتخاب گردد که بتوان از نور طبیعی و تابش آفتاب بهره گیری نمود. در نتیجه یکی از ساده ترین و در عین حال مهمترین اصلی که همیشه در معماری مورد تاکید می باشد، در نظر داشتن خورشید و بهره وری مناسب از نور آن می باشد که در نظر داشتن مبحث ارتفاع پذیری را در بردارد.

همانگونه که در فصل دوم تصریح گردید، عوامل و مولفه های ضروری موثر بر تعیین ارتفاعات ساختمانها را می توان به دو دسته عوامل و مولفه های عام و کلی و عوامل و مولفه های خاص و موضعی تقسیم بندی نمود. در اینجا مطالعه این عوامل و مولفه ها با در نظر داشتن شرایط اقلیمی شهر اصفهان ضروری می نماید.

سوالات یا اهداف این پایان نامه :

 

شما می توانید مطالب مشابه این مطلب را با جستجو در همین سایت بخوانید

اهداف ذیل را می توان به گونه مستقیم با موضوع پژوهش مرتبط دانست :

  1. شناخت تاثیر مقررات و ضوابط موثر طرحهای تفصیلی بر بافتهای فرسوده.
  2. مطالعه کمبودها و خلا های ابزارهای قانونی در توسعه و تحولات بافت فرسوده شهری.
  3. شناخت توانهای بالقوه ابزراهای قانونی در توسعه و تحولات بافت فرسوده شهری.
  4. ارائه پیشنهاداتی در خصوص اصلاح و تعدیل اشکالات ضوابط و مقررات طرحهای تفصیلی.

 دانلود متن کامل پایان نامه جغرافیا در لینک پایین صفحه