اثربخشی مقررات طرح های تفصیلی

قسمتی از متن پایان نامه :

پیشنهادات تحقیقات بعدی

در زمینه موضوع پژوهش حاضر می توان تهیه نرم افزار مدلسازی ارتفاع پذیری ساختمانها را مطرح نمود. با در نظر داشتن مطالب گفته شده در فصول پیشین و ارائه مولفه های ارتفاع پذیری براساس جایگاه خورشید در عرض جفرافیایی  شهر اصفهان، می توان به تدوین نرم افزار مدلسازی ارتفاع پذیری ساختمانها اقدام نمود تا با در نظر داشتن شرایط خاص هر پلاک و ارائه کمیت های مربوطه، ارتفاع پذیری ساختمانها مشخص گردد.

از دیگر پیشنهادات تحقیقات بعدی مرتبط با موضوع پژوهش مطالعه دقیق اندازه انرژی مورد نیاز ساختمانها می باشد تا با مطالعه در این زمینه بتوان اندازه انرزی خورشید به ویژه در عرض جغرافیایی خاص را بدست آورد و موضوع سایه اندازی و ارتفاع پذیری را به گونه خاص تر مطالعه نمود.

شما می توانید مطالب مشابه این مطلب را با جستجو در همین سایت بخوانید

 

9-8- جمع بندی و نتیجه گیری

در این فصل، پس از مطالعه مباحث مطرح شده در فصول پیشین، به طرح پرسش پژوهش و دفاع از فرضیه آن پرداخته و با ارائه راهکارهای مرتبط با موضوع پژوهش، در دو مثال واره راهکارهای مذکور و تاثیر آنها بر افزایش ارتفاع ساختمانها و محدودیت ناشی از ضوابط و مقررات نشان داده گردید. در نهایت نیز با طرح محدودیتها و معضلات پژوهش که محقق با آن روبرو بوده و ارائه پیشنهادات تحقیقات بعدی جهت انحام مطالعات گسترده تر در این زمینه، فصل حاضر به اتمام رسید.

 

سوالات یا اهداف این پایان نامه :

 

اهداف ذیل را می توان به گونه مستقیم با موضوع پژوهش مرتبط دانست :

  1. شناخت تاثیر مقررات و ضوابط موثر طرحهای تفصیلی بر بافتهای فرسوده.
  2. مطالعه کمبودها و خلا های ابزارهای قانونی در توسعه و تحولات بافت فرسوده شهری.
  3. شناخت توانهای بالقوه ابزراهای قانونی در توسعه و تحولات بافت فرسوده شهری.
  4. ارائه پیشنهاداتی در خصوص اصلاح و تعدیل اشکالات ضوابط و مقررات طرحهای تفصیلی.

 دانلود متن کامل پایان نامه جغرافیا در لینک پایین صفحه

دسته بندی : پایان نامه ارشد