اثربخشی مقررات طرح های تفصیلی

قسمتی از متن پایان نامه :

عوامل و مولفه های حقوقی و قانونی( ضوابط و مقررات شهرسازی طرح تفصیلی ) ارتفاع پذیری ساختمان ها

عوامل و مولفه های حقوقی و قانونی موثر در سایه اندازی ساختمانها عواملی مانند منطقه بندیهای ارتفاعی، حرایم ومحدودیتهای ارتفاعی که به عنوان ضوابط ومقررات کلی وعام طرح های تفصیلی شهری مطرح اند، را شامل می گردد. همچنین این عوامل و مولفه ها، مشخصات و ویژگی های فضایی – کالبدی فردی قطعات و ساختمانهای شهری که در ضوابط و مقررات طرح های تفصیلی شهری تحت عنوان ضوابط و مقررات خاص نامیده می گردد، را نیز در بر می گیرند. از آنجا که این ضوابط و مقررات خاص در قسمت های بعدی به گونه مفصل به آنها تصریح می گردد در این قسمت فقط مباحث مربوط به ضوابط ومقررات کلی وعام :

  • منطقه بندی ارتفاعی شهر
  • حرایم ومحدودیتهای ارتفاعی

تصریح می گردد.

3-3-1-2-1- منطقه بندی ارتفاعی شهر

منطقه بندی ارتفاعی شهربه حداکثرارتفاع ساختمانها در مناطق گونه گون شهر، منطقه بندی ارتفاع می گویند . چنین کنترلی بر ارتفاع ساختمانها اهدافی گوناگون دارد که مهمترین آن، هدف زیبایی شناختی (برای ساماندهی کالبدی شهر و انتظام فضاهای عمومی)، و دیگری هدف بهداشتی و کیفیت محیطی (برای تامین نور و روشنایی و جریان هوا) می باشد.

نواحی گوناگون یک شهر با در نظر داشتن ویژگی های طبیعی آنها دارای شیب های مختلفی می باشد که بر ارتفاع پذیری ساختمان ها تاثیر می گذارد . شیبهای مختلف در مناطق متفاوت را با کدهای ارتفاعی نمایش می دهند. در نتیجه یک شهر دارای مناطق با شیب و کد ارتفاعی متفاوت و در نتیجه ارتفاع پذیری غیر یکسان می باشد.

3-3-1-2-2- حرایم و محدودیتهای ارتفاعی

ساختار پهنه بندی شهر سند اصلی هدایت و کنترل تحولات کالبدی و نظارت برساخت و ساز در عرصه های شهری به مقصود جلوگیری از تداخل غیرضروری و نامناسب کاربری ها و ارتقاء کیفیت و کارایی محیط شهری می باشد. بر مبنای اصول و نقشه پهنه بندی طرح جامع برای شهر، نقشه و ضوابط طرح  تفصیلی،تراکم های ساختمانی مجاز، چگونگی ساخت و ساز و ضوابط دسترسی و کاربری های مجاز و قابل استقرارآن را تعیین می نماید.

نواحی گوناگون با در نظر داشتن شرایط خاص طبیعی، تاریخی و فرهنگی آن دارای محدودیتهای ارتفاعی می باشد که از شرایط خاصی برای ساخت و ساز برخوردار بوده و تابع ضوابط و مقررات ویژه می باشد. به عنوان مثال مناطق واقع در حریم مادی ها و مناطق حریم آثار تاریخی را می توان در این دسته جای داد که دارای ارتفاع مشخص و قوانین ساخت و ساز تعیین شده می باشند. ارتفاع مشخص مناطق واقع در حریم آثار تاریخی تأثیر مهمی در اهمیت تاریخی منطقه دارد؛

سوالات یا اهداف این پایان نامه :

 

اهداف ذیل را می توان به گونه مستقیم با موضوع پژوهش مرتبط دانست :

  1. شناخت تاثیر مقررات و ضوابط موثر طرحهای تفصیلی بر بافتهای فرسوده.
  2. مطالعه کمبودها و خلا های ابزارهای قانونی در توسعه و تحولات بافت فرسوده شهری.
  3. شناخت توانهای بالقوه ابزراهای قانونی در توسعه و تحولات بافت فرسوده شهری.
  4. ارائه پیشنهاداتی در خصوص اصلاح و تعدیل اشکالات ضوابط و مقررات طرحهای تفصیلی.

شما می توانید مطالب مشابه این مطلب را با جستجو در همین سایت بخوانید

 دانلود متن کامل پایان نامه جغرافیا در لینک پایین صفحه