عنوان کامل پایان نامه :

 اثربخشی مقررات طرح های تفصیلی

قسمتی از متن پایان نامه :

عوامل و مولفه های خاص و موضعی

به گونه کلی به غیر از عوامل و مولفه های عام وکلی که عموما عوامل و مولفه های اقلیمی – طبیعی و عوامل و مولفه های حقوقی و قانونی موثر در ارتفاع پذیری ساختمانها هستند، عوامل و مولفه های دیگری که ما آنها را عوامل و مولفه های خاص می نامیم بر ارتفاع پذیری ساختمانها موثر هستند. عوامل و مولفه های خاص که عموما از طریق مشخصات و ویژگی های  فضایی – کالبدی بر ارتفاع پذیری ساختمانها موثرند در دو مقیاس عمده قابل تشخیص اند :

اول، در مقیاس فردی و قطعه زمین شامل مشخصات و ویژگی های فضایی – کالبدی قطعه زمین ساختمان سایه انداز و مشخصات و ویژگی های فضایی – کالبدی قطعه زمین ساختمان سایه پذیر .

شما می توانید مطالب مشابه این مطلب را با جستجو در همین سایت بخوانید

دوم، در مقیاس ساختار و کالبد بافتی که قطعات زمین و ساختمانهای سایه انداز و سایه پذیردر آن قرار دارند. در واقع پیوند بیرونی قطعات زمینها و ساختمانهای سایه انداز و سایه پذیر با محیط ها و بافت های اطراف را شامل می گردد.

3-3-2-1- ویژگی ها و مشخصات فضایی کالبدی فردی پلاک و ساختمان

مولفه های تشکیل دهنده این بعد، مشخصات زمینی می باشد که ساخت و ساز روی آن انجام میگردد. از مهمترین ویژگی ها و مشخصات فضایی – کالبدی فردی یک پلاک و ساختمان که سایه اندازی و ارتفاع آن بر سایر پلاک ها و ساختمانهای همجوار موثر می باشد می توان به متغیرهای متعددی مانند :

 1. جهت گیری قطعات و دانه بندی های شهری نسبت به خورشید یا رون
 2. نسبت طول به عرض زمین
 3. الگوی کالبدی ساخت مسکن
 4. مساحت زمین
 5. مقطع و شکل طبقاتی ساختمانهای سایه پذیر
 6. شکل همجواری ساختمان با ساختمانهای پیرامون
 7. نحوه قرار گیری، نسبت و چیدمان باز شوها و پنجره های جبهه جنوبی(جبهه اصلی) ساختمانهای شمالی
 8. سطح اشغال
 9. شکل سطح اشغال
 10. جهت گیری پلاک نسبت به معبر

تصریح نمود.

سوالات یا اهداف این پایان نامه :

 

اهداف ذیل را می توان به گونه مستقیم با موضوع پژوهش مرتبط دانست :

 1. شناخت تاثیر مقررات و ضوابط موثر طرحهای تفصیلی بر بافتهای فرسوده.
 2. مطالعه کمبودها و خلا های ابزارهای قانونی در توسعه و تحولات بافت فرسوده شهری.
 3. شناخت توانهای بالقوه ابزراهای قانونی در توسعه و تحولات بافت فرسوده شهری.
 4. ارائه پیشنهاداتی در خصوص اصلاح و تعدیل اشکالات ضوابط و مقررات طرحهای تفصیلی.

 دانلود متن کامل پایان نامه جغرافیا در لینک پایین صفحه