اثربخشی مقررات طرح های تفصیلی

قسمتی از متن پایان نامه :

شکل همجواری ساختمان با ساختمانهای پیرامون

شما می توانید مطالب مشابه این مطلب را با جستجو در همین سایت بخوانید

مانند دیگر ویژگی ها و مشخصات فضایی – کالبدی ساختمانها برمبحث ارتفاع پذیری ساختمانها موثر می باشد، شکل همجواری ساختمان با ساختمانهای پیرامون می باشد. از نظر شکل همجواری ساختمان با ساختمانهای پیرامون ساختمانها را می توان به دو دسته کلی و هر دسته به چند زیر مجموعه تقسیم نمود :

الف – ساختمانها و بناهای منفرد، که در طی فصول سال از چهار جبهه شمال و جنوب و شرق و غرب در معرض تابش مستقیم و غیر مستقیم تشعشعات خورشید قرار دارند. این گونه شامل زیر مجموعه های زیر می باشد :

– ساختمانهایی که از چهار جبهه به فضای باز ار تباط دارند

– ساختمانهایی که از سه جبهه به فضای باز ار تباط دارند

ب – ساختمانها و بناهای ردیفی بهم پیوسته، که عموما در طی سال فقط از دوجبهه شمال و جنوب (در قطعات شمالی – جنوبی) و در مواردی هم (در قطعات شرقی – غربی) از جبهه شرق یا غرب در معرض تابش تشعشعات خورشید قرار دارند .

در مقایسه بین ساختمانها و بناهای منفرد و ساختمانها و بناهای ردیفی بهم پیوسته، ساختمانها و بناهای منفرد از نظر اندازه سطوح خارجی بنا که در معرض تابش مستقیم و غیرمستقیم تشعشعات خورشید قرار دارد در مقایسه با ساختمانها و بناهای ردیفی به هم پیوسته سطوح بیشتری دارد .

ساختمانهای آپارتمانی ردیفی به هم پیوسته (چند خانوار) کمترین پوسته و سطح خارجی بنا را دارند پس در معرض کمترین تابش تشعشعات خورشید قرار دارند به خصوص واحدهایی از مجموعه آپارتمان که تا قبل از طبقه آخر قرار دارند و فقط واحدهای طبقه آخر از طرف بالا و سقف سطح خارجی بیشتری نسبت به بقیه دارند .

از آنجائیکه در این بناها و ساختمانها هریک از واحدهای آپارتمانی عموما” فقط از طریق جبهه جنوبی در معرض تابش تشعشات مستقیم خورشید قرار دارند جهت گیری صحیح نسبت به خورشید، بیشترین تاثیر را در دریافت انرژی طبیعی آنها دارند .

سوالات یا اهداف این پایان نامه :

 

اهداف ذیل را می توان به گونه مستقیم با موضوع پژوهش مرتبط دانست :

  1. شناخت تاثیر مقررات و ضوابط موثر طرحهای تفصیلی بر بافتهای فرسوده.
  2. مطالعه کمبودها و خلا های ابزارهای قانونی در توسعه و تحولات بافت فرسوده شهری.
  3. شناخت توانهای بالقوه ابزراهای قانونی در توسعه و تحولات بافت فرسوده شهری.
  4. ارائه پیشنهاداتی در خصوص اصلاح و تعدیل اشکالات ضوابط و مقررات طرحهای تفصیلی.

 دانلود متن کامل پایان نامه جغرافیا در لینک پایین صفحه