عنوان کامل پایان نامه :

 اثربخشی مقررات طرح های تفصیلی

قسمتی از متن پایان نامه :

کامیلو بویی تو (1914-1836) [1]

کامیلو بویی تو محقق و معمار ایتالیایی، تفکر جدید مرمت شهری را در قرن بیستم پایه گذاری نمود. وی را پدر مرمت شهری می نامند. او اولین شخصیتی می باشد که در باز زنده سازی در نظر داشتن مفاهیم معماری را جایگزین تبعیت از ویژگی های شکلی- سبکی بناهای در دست تعمیر نمود. نکات پیشنهادی وی در مورد مرمت شهری تأثیر زیادی در تدوین و شکل گیری اولین منشور معماری داشت. نظریات مربوط به مرمت از دیدگاه بویی تو را می توان در دو نظریه عمده ذیل مطرح ساخت :

در نظریه های او چند اصل مورد تاکید می باشد :

یکم- ایجاد عملکرد جدید در کالبد قدیم : بر اساس این اصل با بهره گیری از عملکردهای جدید در کالبد بناها یا مجموعه های بافت کهن می توان آنها را زنده نگه داشت.

دوم- تعیین دوره مداخله در هر دوره : با مشخص کردن تاریخ هر اقدام مرمتی می توان دوره های اقدام و مداخله را از یکدیگر تمیز داد.

سوم- تدوین مباتی اقدام : علاوه بر توصیف مداخله، بر اظهار علت های مداخله و مشخص کردن اقدامات در هر نوره در حد جزئیات تأکید شده می باشد.

چهارم- عدم تقلید از سبک های معماری در گذشته : بوی تو از سبک های معماری گذشتگان را جایز نمی داند ( حبیبی و مقصودی ، 1388 : 38 ).

پس می توان هدف از مداخله در بناها یا مجموعه های تاریخی را از نظر بوی تو، بهبود کارکرد کالبدی بناها و مجموعه های تاریخی دانست. کاربری های پیشنهادی این معمار ،معاصر سازی می باشد و شیوه اقدام مورد نظر او بهسازی و نوسازی می باشد. او همچنین در نظر داشتن بازسازی ندارد و روش مداخله وی غالبأ بصورت موضعی- موضوعی می باشد.

 

2-4-5- لوکا بلترامی ( 1933-1854) [2]

در نظریه لوکا  اصل تعلق بنا به محیط شهری مطرح وبیان می گردد که بایستی با مطالعه و سیر تحول تاریخی به مرمت بنا پرداخت. اعتقاد به روش مرمت تاریخی شهر و مرمت با اتکا به مدارک و شواهد تاریخی به مقصود دست یافتن به شکل اولیه بنا پایه به این نظریه می باشد ( کلانتری و پوراحمد، 1384 : 101 ).

می توان اصول مرمتی لوکا را بازسازی مو به مو و حق مداخله در بنا، مجموعه و یا بافت های شهری، مشروط بر وجود مدارک لازم در مورد موجودیت اولیه آن ،مطرح ساخت.

[1] Camillo Boito

شما می توانید مطالب مشابه این مطلب را با جستجو در همین سایت بخوانید

[2] Luca Beltrami

سوالات یا اهداف این پایان نامه :

 

اهداف ذیل را می توان به گونه مستقیم با موضوع پژوهش مرتبط دانست :

  1. شناخت تاثیر مقررات و ضوابط موثر طرحهای تفصیلی بر بافتهای فرسوده.
  2. مطالعه کمبودها و خلا های ابزارهای قانونی در توسعه و تحولات بافت فرسوده شهری.
  3. شناخت توانهای بالقوه ابزراهای قانونی در توسعه و تحولات بافت فرسوده شهری.
  4. ارائه پیشنهاداتی در خصوص اصلاح و تعدیل اشکالات ضوابط و مقررات طرحهای تفصیلی.

 دانلود متن کامل پایان نامه جغرافیا در لینک پایین صفحه