مکان یابی پایگاه های پشتیبانی مدیریت بحران با بهره گیری از سامانه اطلاعات جغرافیایی(نمونه: شهر سمیرم)

قسمتی از متن پایان نامه :

معیار سازگاری

شما می توانید مطالب مشابه این مطلب را با جستجو در همین سایت بخوانید

یکی از اهداف اصلی برنامه ریزی کاربری اراضی شهری، مکان یابی  برای کاربری های گوناگون در سطح شهر و جداسازی کاربری های ناسازگار از یکدیگر می باشد (سعیدنیا: 1378: 24)، یعنی کاربری مورد نظر بایستی در حوزه نفوذ کاربری‌های سازگار قرار بگیرد. در پژوهش حاضر، معیار همجواری با کاربری‌های سازگار در این بخش جای می گیرد و با در نظر داشتن نیازها و اهداف این کاربری که در راستای امداد و کمک رسانی بعد از وقوع حادثه می باشد، لایه های بیمارستان، آتش نشانی و فضاهای باز و سبز، مسکونی، آموزشی، فرهنگی و ورزشی به عنوان زیر معیارها معرفی شده اند و لذا بهتر می باشد پایگاه ها در نزدیکی این اماکن احداث شوند.

در زیر توزیع فضایی کاربری های سازگار با پایگاه های پشتیبانی مدیریت بحران در شهر سمیرم معرفی می شوند:

 

4-3-1-1 کاربری مسکونی

به سطوحی اطلاق می گردد که براساس نقشه کاربری اراضی جهت احداث واحدها و مجموعه های مسکونی اختصاص یافته باشد. قسمت اعظم ساختمانهای هر مجموعه ی زیستی را، ساختمان‌های مسکونی تشکیل میدهد. مطالعات مربوط به مسکن، تراکم های مسکونی و مانند آنها در هر برنامه ریزی از اهمیت خاصی برخوردار می باشد (رضویان،94:1381).

تعیین استانداردها و سرانه های شهری برای هر شهر، مستلزم جایگاه محلی آن شهر می باشد. سرانه پیشنهادی در کشور ما که از سوی وزارت کشور یاد شده می باشد حد فاصل بین حداقل 40 و حداکثر 50 متر مربع می باشد(حسینی،42:1371).

مساحت شهر سمیرم حدود 900 هکتارمی باشد. مجموع اراضی که تحت عنوان سطوح مسکونی مطرح می باشدحدود 1864746 متر مربع (4/186 هکتار) از 900 هکتار می باشد که حدود 7/20 درصد (با لحاظ کردن مساحت باغات) و31 درصد(بدون لخاظ کردن مساحت باغات) از فضای کالبدی شهر را شامل می گردد.

از نظر توزیع و پراکندگی همانگونه که در نقشه شماره4-1 نظاره می گرد ساختمان های مسکونی درتمام نقاط شهر و در طول محورهای ارتباطی درون شهری پراکنده شده اند.

در شهر سمیرم با در نظر داشتن جمعیت سال 1390 که 24500 نفر بوده می باشد،سرانه مسکونی 11/76 متر مربع می باشد. یعنی به گونه متوسط در هر 11/76 متر مربع 1 نفر سکونت دارد.

با در نظر داشتن استانداردهای عمومی که برای شهر های ایران در نظر گرفته گرفته شده می باشد (حدود 50-40 متر مربع)، سرانه مسکونی در شهر سمیرم از استانداردهای موجود تقریباً بیشتر می باشد.

سوالات یا اهداف این پایان نامه :

 

1- آیا مکان یابی مراکز امداد و نجات در شهر سمیرم طبق ضوابط مکانیابی و شهرسازی می باشد؟

2-  مناسب ترین مکان برای ایجاد پایگاه های پشتیبانی مدیریت بحران در شهر سمیرم کجاست؟

 دانلود متن کامل پایان نامه جغرافیا در لینک پایین صفحه

دسته بندی : پایان نامه ارشد