عنوان کامل پایان نامه :

 مکان یابی پایگاه های پشتیبانی مدیریت بحران با بهره گیری از سامانه اطلاعات جغرافیایی(نمونه: شهر سمیرم)

قسمتی از متن پایان نامه :

شما می توانید مطالب مشابه این مطلب را با جستجو در همین سایت بخوانید

کاربری فرهنگی: کاربری فرهنگی – مذهبی در شهر سمیرم مساحتی  حدود 33721متر مربع (3.3 هکتار) از شهر را در بر گرفته می باشد.

با در نظر داشتن استانداردهای عمومی سرانه ها، که حدود 5/0 تا 7/0 متر مربع برای مساجد و اماکن مذهبی 4/0 متر مربع برای اماکن فرهنگی تا سطح 20000 نفر جمعیت شهری (شیعه،177:1387) می باشد، به دلیل اینکه در این پژوهش این دو کاربری را به صورت یکی در نظر گرفتیم، میانگین این دو را لحاظ می کنیم که این اندازه برابر 5/0 متر مربع می باشد، سرانه آن در شهر سمیرم حدود 37/1متر مربع می باشد که اندازه بیشتری را نسبت به استاندارد عمومی نشان می دهد و کمبودی احساس نمی گردد.

جایگاه قرار گیری فعلی آن‌ها، تقریباً متناسب با اصول و ضوابط شهرسازی می باشد.

فضای سبز: توزیع مکانی فضای سبز بایستی به گونه ای باشد که دستیابی به آن به آسانی صورت گیرد، بعضی زمان دسترسی را 10 دقیقه که معادل 400 تا 500 متر فاصله از نواحی مسکونی می باشد برآورد می کنند (رضویان،135:1381).

در شهر سمیرم با در نظر داشتن نقشه 4-3 تعداد فضاهای سبز بسیار بسیار کمتر از حد معمول می باشد (البته بدون در نظر گرفتن باغات و مزارع داخل شهر) و کمبود آن به وضوح احساس می گردد و به دلیل کمبود آن، قرارگیری آن در سطح شهر نیز مطابق اصول وضوابط شهرسازی نمی باشد.

سرانه این کاربری در شهر سمیرم 8/0 متر مربع می باشد که اندازه بسیار ناچیزی می باشد.

هلال احمر: براساس مطالعات انجام شده توسط مرکز مطالعات شهرداری و آژانس بین المللی ژاپن، تدابیر و اقداماتی را جمعیت هلال احمر جمهوری اسلامی ایران آغاز نموده می باشد که مانند این اقدامات ارائه برنامه آمادگی مقابله با حوادث و سوانح جهت انجام عملیات اضطراری امداد و نجات بعد از وقوع حادثه می باشد. همانگونه که در فصل چهار اظهار گردید هلال احمر نیز جزء یکی دیگر از پایگاه های امداد و نجات به شمار می رود.

با در نظر داشتن نقشه شماره 4-12 در شهر سمیرم سازمان هلال احمر فقط در یک مکان هست که این کاربری مساحتی حدود 5970 متر مربع را به خود اختصاص داده می باشد. سرانه این کاربری 1/4متر مربع می باشد. این کاربری در خیابان مولوی واقع شده می باشد. با در نظر داشتن استاندارهای ذکر گردیده در فصل قبل، در پاسخ به سؤال این پژوهش می توان ذکر نمود که از لحاظ مقاوم سازی تقریباً همه اصول رعایت شده می باشد و در ساخت آن از نظرات مهندسین خبره بهره گیری کرده اند. از لحاظ تعداد شهر سمیرم با کمبود این پایگاه مواجه می باشد و همچنین از لحاظ جایگاه قرارگیری به گونه ای نیست که دسترسی به آن راحت باشد.

سوالات یا اهداف این پایان نامه :

 

1- آیا مکان یابی مراکز امداد و نجات در شهر سمیرم طبق ضوابط مکانیابی و شهرسازی می باشد؟

2-  مناسب ترین مکان برای ایجاد پایگاه های پشتیبانی مدیریت بحران در شهر سمیرم کجاست؟

 دانلود متن کامل پایان نامه جغرافیا در لینک پایین صفحه