مکان یابی پایگاه های پشتیبانی مدیریت بحران با بهره گیری از سامانه اطلاعات جغرافیایی(نمونه: شهر سمیرم)

قسمتی از متن پایان نامه :

نتیجه گیری

در این پژوهش پس از مطالعه مطالعات صورت گرفته پیشین در خصوص موضوعات مرتبط با مکان یابی پایگاه های پشتیبانی مدیریت بحران، عوامل مؤثر طبیعی و بشر ساخت و اثر گذاری مثبت و منفی هر یک در کارکرد اجرایی پایگاه ها با در نظر داشتن لزوم ایمنی این کاربری، شناسایی و مطالعه گردید. سپس با بهره گیری از روش های تصمیم گیری چند معیاره و بهره گیری از سیستم اطلاعات جغرافیایی به تعیین مکانی مطلوب جهت استقرار پایگاه های چند منظوره مدیریت بحران در شهر سمیرم پرداخته گردید.

پس از تعیین معیارها و مشاهدات میدانی صورت گرفته، و تکمیل پرسش نامه توسط کارشناسان امر، مقایسات زوجی بین معیارها انجام گردید و سپس در نرم افزار Expert choice وزن دهی به معیارها و زیر معیارها انجام گردید، بعد از آن کار تلفیق AHP با GIS انجام گردید و در انتها نیز همپوشانی لایه ها وتهیه خروجی نهایی انجام گردید، که نتیجه آن پیشنهاد سه گزینه به عنوان مطلوب ترین مکان ها برای پایگاه های پشتیبانی مدیریت بحران در شهر سمیرم بود.

در شهر سمیرم، متأسفانه پژوهش خاصی در زمینه مکان یابی صورت نگرفته می باشد. پس، این پژوهش با بهره‌گیری و برخورداری از ویژگی های جامع نظری – تحلیلی، دیدی جغرافیایی با الهام از دستاوردهای جدید مدیریتی و راهکارهای مفید و سودمند، کوشش در ارائه ی الگوهای راهبردی مطلوب و بهینه برای تقویت و هدایت همه جانبه خدمات رسانی بهتر در شهر سمیرم جهت پیشبرد اهداف توسعه پایدار و آینده دار این شهر می باشد.

 

 

5-4 پیشنهادات

با در نظر داشتن مطالعه ها و نتایج به دست آمده، پیشنهادات و راهکارهای ذیل به مقصود ادامه و بهبود زمینه پژوهش ارائه می گردد:

  • پارامترهای دیگری نیز در مکان گزینی بهینه پایگاه ها می تواند قابل توجه و مطالعه باشند. لایه خاک دستی، خطوط لوله گازرسانی، قنات، آب های زیرزمینی و …. از آن جمله می باشد. به دلیل عدم دسترسی به اطلاعات مذکور، این عوامل در پژوهش حاضر دخالت داده نشده اند. اما در مطالعات بعدی تأثیر اینگونه عوامل را نیز می توان در مکان یابی مقصود نمود.
  • مانند پارامترهای دیگری که در مکان گزینی پایگاه ها قابل توجه می باشد جایگاه مکانی پایگاه می باشد. محل استقرار پایگاه بهتر می باشد در مرکز هندسی منطقه واقع شده باشد تا دسترسی به آن در سراسر منطقه سریع و آسان صورت گیرد.
  • بهره گیری از روش تحلیل سلسله مراتبی نه درجه ای در وزن دهی معیارها و فاکتورها در فرآیند مکان گزینی، کاملاً مبتنی بر نظر کارشناسی می باشد و نظر کارشناس به صورت عددی مطلق در عملیات وزن دهی دخالت داده می گردد، لذا به مقصود کاهش احتمال بروز خطای انسانی در وزن های تعیین شده، بهره گیری از روش های جدید تری از تحلیل سلسله مراتبی، مانند روش تحلیل سلسله مراتبی فازی1 که نظر کارشناس به صورت بازه ای از اعداد وارد فرآیند وزن دهی می گردد و یا روش های جدید دیگر توصیه می گردد.

1 fuzzy AHP

سوالات یا اهداف این پایان نامه :

 

1- آیا مکان یابی مراکز امداد و نجات در شهر سمیرم طبق ضوابط مکانیابی و شهرسازی می باشد؟

2-  مناسب ترین مکان برای ایجاد پایگاه های پشتیبانی مدیریت بحران در شهر سمیرم کجاست؟

شما می توانید مطالب مشابه این مطلب را با جستجو در همین سایت بخوانید

 دانلود متن کامل پایان نامه جغرافیا در لینک پایین صفحه