مکان یابی پایگاه های پشتیبانی مدیریت بحران با بهره گیری از سامانه اطلاعات جغرافیایی(نمونه: شهر سمیرم)

قسمتی از متن پایان نامه :

مدل منطق بولین1

این مدل روشی برای بازیابی داده ها با بهره گیری از قوانین منطق بولی برای اقدام کردن بر روی خواص مکانی و توصیف هاست. جبر بولی از اپراتورهای and، or، xor، not برای نظاره اینکه آیا شرط مخصوصی  درست می باشد یا غلط بهره گیری می کنند (بارو، 1376: 181). در این مدل، وزن‌دهی به واحدها در هر لایه اطلاعاتی بر اساس منطق صفر و یک می باشد. به بیانی دیگر هر واحد در نقشه یا مناسب می باشد یا نامناسب، به تعبیر دیگر یا سازگار می باشد یا ناسازگار، و حد وسطی وجود ندارد. در این نماگر and اشتراک و نماگر or اجتماع مجموعه ها را استخراج می کند. به بیانی دیگر نماگر andتنها پیکسلی می باشد که در تمامی نقشه‌های پایه ارزش یک دارد و در نقشه های نهایی ارزش یک خواهد داشت و جزء مناطق مناسب قرار می گیرد. اما نماگر or پیکسلی را که فقط از نظر یک نقشه پایه مناسب بوده و ارزش یک داشته باشد و از لحاظ سایر لایه های اطلاعاتی دارای ارزش صفر باشد در نقشه خروجی و تلفیق یافته، ارزش یک داشته و مناسب تشخیص می دهد (آل شیخ و دیگران، 1382 :26). عملگر محدود کننده «یا» با نماد «xor» نمایش داده می گردد و برای این بهره گیری می گردد که یکی از شرایط مطرح شده را تعیین کند نه هر دو را (جان استار جفری،1377: 144).

شما می توانید مطالب مشابه این مطلب را با جستجو در همین سایت بخوانید

مزیت و امتیاز دیگر این رویکرد سهولت و سادگی آن می باشد، ترکیب منطقی نقشه ها در GIS به گونه مستقیم قابل قیاس با انباشتن فیزیکی نقشه ها بر روی یک میز نور می باشد، اما به گونه معمول مناسب نیست که برای هر یک از معیارهای ترکیب شده اهمیت یکسان قائل گردید. معیارهای مختلف بایستی بسته به اهمیت نسبت خود وزن داده شوند ( کارتر، 1379: 404).

 

2-6-2 مدل همپوشانی شاخص ها1

در این مدل نقشه های ورودی بته به اهمیتشان نسبت به فرضیه مورد نظر وزن دار می شوند. ساده ترین نوع وزن دار کردن شاخص ها وقتی می باشد که نقشه ها دوتایی باشند و هر نقشه یک عامل وزنی منفرد داشته باشد.با این حال وقتی نقشه های چند کلاسه بهره گیری شوند، هر کلاس از نقشه یک امتیاز یا وزن متفاوت به خود می گیرد که این باعث می گردد سیستم وزن دار کردن قابل انعطاف گردد ( نقیبی، 1382: 17).

1 Boolean Logic Model

 

1 Index Overlay Model

2fuzzy Logic Model

سوالات یا اهداف این پایان نامه :

 

1- آیا مکان یابی مراکز امداد و نجات در شهر سمیرم طبق ضوابط مکانیابی و شهرسازی می باشد؟

2-  مناسب ترین مکان برای ایجاد پایگاه های پشتیبانی مدیریت بحران در شهر سمیرم کجاست؟

 دانلود متن کامل پایان نامه جغرافیا در لینک پایین صفحه