عنوان کامل پایان نامه :

 مکان یابی پایگاه های پشتیبانی مدیریت بحران با بهره گیری از سامانه اطلاعات جغرافیایی(نمونه: شهر سمیرم)

قسمتی از متن پایان نامه :

نرم افزار Expert choice

نرم افزار EC جهت تحلیل مسائل تصمیم گیری چند معیاره با بهره گیری از تکنیک فرآیند تحلیل سلسله مراتب طراحی شده و قابل اجرا بر روی کامپیوتر هاست. این نرم افزار دارای توانایی های زیادی بوده و علاوه بر آن امکان طراحی نمودار سلسله مراتبی تصمیم گیری و طراحی سؤالات، تعیین ترجبحات  و اولویت ها و محاسبه وزن نهایی، قابلیت تحلیل حساسیت تصمیم گیری نسبت به تغییرات در پارامترهای مسأله را نیز  داراست (قدسی پور، 1385: 151).

 

3-6 معرفی قلمرو پژوهش

3-6-1 ویژگی های جغرافیای طبیعی

3-6-1- 1 وضعیت آب و هوای شهر سمیرم

اقلیم منطقه بر اساس دسته بندی‌های مختلف اینگونه اظهار شده می باشد: ناحیه ای نیمه مرطوب معتدل با زمستان‌های سرد و تابستان های گرم و معتدل و ارتفاعات جنوبی غیر از مناطق معتدل سرد با تابستان های خنک می باشد.

در سمیرم تغییرات بارندگی به ارتفاع و فاصله از کانون های پر بارش کوهستانی وابسته می باشد چنانچه در ارتفاعات شمالی اندازه بارندگی سالیانه بین 450-350 میلیمتر در شرق بین 410-330 میلیمنر و در غرب سمیرم 410-290 میلیمتر متغیر می باشد حداکثر بارنگی سالیانه در ارتفاعات شمالی به اندازه 450 میلیمتر و حداقل آن در نقاط پست جنوب غربی به اندازه 290 میلیمتر می باشد و حداقل دمای مطلق 10- درجه و حداکثر دمای مطلق 33درجه و متوسط دمای سالیانه 3/12 درجه سانتی گراد می باشد(قاسمی،12:1389).

باتوجه با اینکه نواحی جنوب وجنوب غربی منطقه (بخش پادنا) مرتفع ترند اندازه بارندگی آن در بعضی نقاط مسکونی به 600 میلیمتر هم می رسد وهرچه از ارتفاعات اطراف شهرستان به طرف قسمت میانی حرکت کنیم به علت کاهش ارتفاع از اندازه بارندگی کاسته می گردد.

میانگین متوسط بارندگی شهرستان در دراز مدت 1/398میلیمتر می باشدو بالاترین اندازه بارندگی سالیانه که تاکنون گزارش شده مربوط به سال زراعی 81-80بوده که رقم جالب توجه 4/827میلیمتر رانشان می دهد.

شما می توانید مطالب مشابه این مطلب را با جستجو در همین سایت بخوانید

از لحاظ توزیع فصل بارندگی پر بارش ترین فصل زمستان می باشد که 2/57کل بارندگی را شامل می گردد و بعد از آن فصول پاییز، بهار و تابستان به ترتیب 2/27،2/13و2در صد بارندگی منطقه را در بر می گیرد.

 به علت کوهستانی بودن منطقه

سوالات یا اهداف این پایان نامه :

 

1- آیا مکان یابی مراکز امداد و نجات در شهر سمیرم طبق ضوابط مکانیابی و شهرسازی می باشد؟

2-  مناسب ترین مکان برای ایجاد پایگاه های پشتیبانی مدیریت بحران در شهر سمیرم کجاست؟

 دانلود متن کامل پایان نامه جغرافیا در لینک پایین صفحه