تأثیر ارمنستان درتوسعه ژئوپلیتیکی جمهوری اسلامی ایران

قسمتی از متن پایان نامه :

مفهوم ژئوپلیتیک

تا کنون مسائلی که دربارۀ ژئوپلیتیک نوشته یا گفته شده می باشد بیش از آنکه ماهیت موضوع، ابعاد معرفت شناسانه و روش شناسایی آن را مشخص کند، شامل عبارت های مبهم، دیدگاه های آمیخته با اعتراض سیاسی، توصیف و تعبیرها، کلی گویی ها ، اصطلاحات ربطی، جدول های ذهنی، مونوگرافی های ذهنی و مسائلی از این قبیل می باشد، که اعتبارعلمی ژئوپلیتیک را مخدوش نموده و مانع از آن می گردد که ژئوپلیتیک بتواند از ثبات موضوعی، فلسفی و روش شناسی علمی برخودار گردد و بتواند به گزاره های کلی و جهان شمول نظیرقوانین، حقایق مسلم و نظریه های علمی تبیین کننده دست یابد.درواقع می توان گفت ژئوپلیتیک علیرغم ادبیات گفتمانی و هویت اعتباری خود در یک قرن گذشته قابلیت برخورداری از مبنای فلسفی را دارا می باشد و قادر می باشد با مسیر یابی درست از وضعیت نه چندان علمی که دچار آن می باشد خارج گردد و به جایگاه یک رشته علمی و تولید کننده گزاره های کلی انتقال پیدا کند.( حافظ نیا ،1384 ، 17)

 

2-1-1-تعریف و ویژگی ها

ژئوپلیتیک یعنی توجیه و تفهیم موضوعات مربوط به سیاست، با در نظر داشتن داده های جغرافیایی. همچنین ژئوپلیتیک دانشی می باشد که انسانیت را در داخل روابط متقابل با عامل مکان مورد مطالعه قرار می دهد.(GÖNLÜBOL, 1978: 100)دره میر حیدر جدید ترین تعریفی که از ژئوپلیتیک ارائه کرده می باشد بدین تبیین می باشد: «ژئوپلیتیک شیوه قرائت و نگارش سیاست بین الملل توسط صاحبان قدرت و اندیشه و تأثیر آنها بر تصمیم گیری های سیاسی در سطح ملی و منطقه ای می باشد» (میر حیدر، 1377: 22).

شما می توانید مطالب مشابه این مطلب را با جستجو در همین سایت بخوانید

پیروز مجتهد زاده در مورد ژئوپلیتیک معتقد می باشد: ‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌«ژئوپلیتیک یا سیاست جغرافیایی اثر محیط و اشکال یا پدیده های محیطی زیرا، جایگاه جغرافیایی، شکل زمین، منابع کمیاب، امکانات ارتباطی و انتقالی (زمینی، دریایی، هوایی و فضایی)، وسایل ارتباط جمعی و … را در تصمیم گیری های سیاسی، بویژه در سطوح گسترده منطقه ای و جهانی مطالعه می کند» (مجتهدزاده، 1381: 128).

سوالات یا اهداف این پایان نامه :

  • تبیین تأثیر و جایگاه کشور ارمنستان در توسعه ژئوپلیتیک جمهوری اسلامی ایران
  • تحلیل عوامل واگرا و همگرا درروابط  دو کشور ایران و ارمنستان به مقصود رفع موانع ژئوپلیتیکی ایران در منطقه قفقاز.
  • تحلیل تأثیر فرصت ها در ایجاد همگرایی بین دو کشور و افزایش حوزه نفوذ ژئوپلیتیکی جمهوری اسلامی ایران در منطقه قفقاز.

 دانلود متن کامل پایان نامه جغرافیا در لینک پایین صفحه

دسته بندی : پایان نامه ارشد