عنوان کامل پایان نامه :

 اثربخشی مقررات طرح های تفصیلی

قسمتی از متن پایان نامه :

عوامل و مولفه های عام و کلی

شما می توانید مطالب مشابه این مطلب را با جستجو در همین سایت بخوانید

به طورکلی در نظر داشتن عوامل و مولفه های عام و کلی موثر بر ارتفاع پذیری ساختمانها اولین گام در هر گونه توسعه شهری و مسکونی به شمار می رود . این عوامل ومولفه ها، که هماهنگی بین محیط زیست زندگی شهری با شرایط اقلیمی – محیطی حاکم بر محل ساختمان را بر عهده دارند، ضوابط و مقررات شهرسازی عام و کلی طرح تفصیلی شهر را شامل می شوند و شرط لازم و اولیه برای ایجاد محیط های مسکونی مطلوب بشمار می طریقه. این دسته عوامل و مولفه ها دربردارنده متغیرها و عناصری هستند که هم از اقلیم و طبیعت فیزیکی یک منطقه ناشی می شوند وهم از مقررات شهرسازی طرح تفصیلی شهر منتج می شوند.

3-3-1-1-  عوامل و مولفه های طبیعی اقلیمی موثر در ارتفاع پذیری ساختمانها

از مهمترین عوامل و مولفه های اقلیمی – محیطی موثر بر ارتفاع پذیری ساختمانها می توان به عوامل زیر تصریح نمود :

  • عرض جغرافیایی وموقعیت سالیانه خورشید (نقاط اوج و حضیض سالیانه خورشید)
  • موضع یا مسیر حرکت روزانه خورشید
  • اقلیم و شرایط آب و هوایی منطقه
  • توپوگرافی و شیب زمین

3-3-1-1-1- عرض جغرافیایی وموقعیت سالیانه خورشید ( نقاط اوج و حضیض سالیانه خورشید)

یکی از عوامل اولیه و ابتدایی موثر بر طول سایه اجسام و مانند ساختمانها، عرض جغرافیایی و جایگاه سالیانه خورشید در منطقه استقرار ساختمان می باشد. تاثیرعرض جغرافیایی بر طول سایه ساختمانها را اینگونه می توان تبیین داد که با در نظر داشتن اینکه ارتفاع، یکی از ابعاد و متغیرهای ثابت و تقریبا بدون تغییر ساختمانها می باشد، با تغییر عرض جغرافیایی طول سایه ساختمانها در طی سال تغییر می کند. در واقع طول سایه ساختمانها با در نظر داشتن جایگاه خورشید در آسمان در طی سال مشخص می گردد. طول سایه یک ساختمان در یک عرض جغرافیایی مشخص نه تنها با یک ساختمان دیگر در یک عرض جغرافیایی دیگر متفاوت می باشد، بلکه طول سایه همان ساختمان در طی ماه های سال متفاوت می باشد. برای مثال طول سایه یک ساختمان با یک ارتفاع مشخص در اولین روز فروردین ماه در عرض جغرافیایی 30 درجه با یک ساختمان دیگر با همان ارتفاع و در همان موقع سال در عرض جغرافیایی 45 درجه متفاوت می باشد.

سوالات یا اهداف این پایان نامه :

 

اهداف ذیل را می توان به گونه مستقیم با موضوع پژوهش مرتبط دانست :

  1. شناخت تاثیر مقررات و ضوابط موثر طرحهای تفصیلی بر بافتهای فرسوده.
  2. مطالعه کمبودها و خلا های ابزارهای قانونی در توسعه و تحولات بافت فرسوده شهری.
  3. شناخت توانهای بالقوه ابزراهای قانونی در توسعه و تحولات بافت فرسوده شهری.
  4. ارائه پیشنهاداتی در خصوص اصلاح و تعدیل اشکالات ضوابط و مقررات طرحهای تفصیلی.

 دانلود متن کامل پایان نامه جغرافیا در لینک پایین صفحه