اثربخشی مقررات طرح های تفصیلی

قسمتی از متن پایان نامه :

شما می توانید مطالب مشابه این مطلب را با جستجو در همین سایت بخوانید

شکل ساختمان

از نقطه نظر مقطع طبقات، ساختمانهای شمالی بسته به ارتفاع و تعداد طبقات آنها ممکن می باشد تعداد زیادی شکل و مقطع طبقاتی داشته باشند اما مهمترین قسمت و بخش مقطع ساختمان که در بحث ارتفاع پذیری ساختمانها بیشترین اهمیت را دارد، طبقات پایین مقطع ساختمان می باشد.

در فصل دوم گفته گردید که از نظر شکل و مقطع طبقات ساختمانی، در طبقه همکف ساختمان ها سه الگوی مقطع ساختمانی می توان تشخیص داد که الگوی اول، شامل شکل و مقطعی از ساختمان می باشدکه از کد ارتفاعی 00:00 طبقه همکف بصورت مسکونی می باشد که با در نظر داشتن ابعاد قطعات پلاک های مسکونی شهری (حدود 200 متر مربع )، تا سه طبقه قابل اجراست. در الگوی دوم، طبقه همکف دارای کد ارتفاعی 00:00 بصورت پیلوت و با کاربری پارکینگ می باشد که چهار طبقه به بالا قابل اجرا می باشد . با در نظر داشتن ضوابط شهرسازی و صدور پروانه ارتفاع پیلوت 40/2 متر و ضخامت سقف 40/0 متر، ارتفاع طبقه اول مسکونی با ارتفاع 80/2 متر از کد 00:00 همکف شروع می گردد . در الگوی سوم، شکل و مقطع ساختمان دارای زیر زمین می باشد که با توجه ضرورت نور گیری زیر زمین معمولا از کد ارتفاعی 60/+ تا 20/1+ متغیر می باشد .

تاکید پژوهش حاضر بر الگوی دوم که در آن طبقه همکف روی پیلوت قرار می گیرد، تاکید دارد. همچنین ارتفاع هر یک از سایر طبقات یک ساختمان مسکونی به اضافه ضخامت 40/ متر سقف صورت  دارای ارتفاع 2/3 متر می باشد.

8-2-2- 6- سطح اشغال

طبق تعریف دفترچه های ضوابط و مقررات طرح های تفصیلی سطح اشغال آن قسمت از سطح و مساحت قطعه ساختمانی می باشد که مجاز به احداث بنا برروی آن می باشد. دفترچه های ضوابط و مقررات طرح تفصیلی شهر اصفهان مقرر می دارد که در قطعات مسکونی استقرار بنا ( سطح اشغال ) در 60 % جبهه شمالی پلاک مقدور می باشد. لذا، محل استقرار ساختمان در پلاک های این پژوهش، در سطح 60 درصد مساحت قطعه در سمت شمال آن می باشد. در صورتی که سطح اشغال ساختمان کمتر از 60 درصد باشد در واقع به ارتفاع مجاز ساختمان مقابل افزوده می گردد و بر عکس در صورتی که سطح اشغال ساختمانها افزوده گردد در واقع شرایط ارتفاع ساختمانهای مقابل کاسته می گردد. پس می توان گفت ارتباط سطح اشغال با ارتفاع پذیری ارتباط معکوس می باشد. با افزایش سطح اشغال ازارتفاع پذیریساختمانها کاسته می گردد و با کاهش سطح اشغال بهارتفاع پذیریساختمانها افزوده می گردد.

سوالات یا اهداف این پایان نامه :

 

اهداف ذیل را می توان به گونه مستقیم با موضوع پژوهش مرتبط دانست :

  1. شناخت تاثیر مقررات و ضوابط موثر طرحهای تفصیلی بر بافتهای فرسوده.
  2. مطالعه کمبودها و خلا های ابزارهای قانونی در توسعه و تحولات بافت فرسوده شهری.
  3. شناخت توانهای بالقوه ابزراهای قانونی در توسعه و تحولات بافت فرسوده شهری.
  4. ارائه پیشنهاداتی در خصوص اصلاح و تعدیل اشکالات ضوابط و مقررات طرحهای تفصیلی.

 دانلود متن کامل پایان نامه جغرافیا در لینک پایین صفحه

دسته بندی : پایان نامه ارشد