عنوان کامل پایان نامه :

 اثربخشی مقررات طرح های تفصیلی

قسمتی از متن پایان نامه :

مثال واره شماره 3 :

مهمترین عوامل و مولفه های موثر بر ارتفاع پذیری ساختمانها، در مثال واره شماره 3، با در نظر داشتن شرایط وموقعیت اصفهان و ویژگیهای بافت کالبدی در دو سطح فردی قطعه و بافت شهری، در زیر اظهار شده می باشد :

  • نسبت طول به عرض زمین : نسبت طول به عرض 2 به 1
  • عرض معابر: برای معابر 8 متر عرض
  • شکل سطح اشغال : از منتهی الیه ضلع شمالی قطعه 60%
  • قرار گیری قطعه نسبت به معبر : در جنوب معبر

 

 

طبق قوانین طرح تفصیلی ارتفاع مجاز در قطعه سایه انداز ( قطعه جنوبی ) در مدل مثالی 3 برابر با 16 متر می باشد که با در نظر داشتن ضوابط و مقررات شهرسازی و صدور پروانه حداقل ارتفاع در قطعه مذکور به صورت 4 طبقه روی پیلوت می باشد. شکل شماره 8-12 جایگاه ساخت در قطعه سایه انداز ( قطعه جنوبی ) و سایه پذیر( قطعه شمالی ) در مثال واره سوم را نشان می دهد.

 

این در حالیست که با در نظر داشتن جایگاه خورشید در عرض جغرافیایی شهر اصفهان، جایگاه ساخت در قطعه سایه انداز ( قطعه جنوبی )، بصورت تصاویر 8-13 و 8-14 نمایش داده شده می باشد.

 

 

در مثال واره فوق، ساختمان قطعه جنوبی در اول فصل تابستان در ساعت 9 صبح و در اول فصل زمستان در ساعات 9 الی 12 بر ساختمان قطعه شمالی سایه اندازی نامطلوب دارد.

حداکثر ارتفاعی را که ساختمان جنوبی در اول فروردین، اول تیر ماه، اول مهرماه و اول دی می توان بدون ایجاد سایه اندازی نامطلوب برروی ساختمان شمالی داشته باشد، طبق  مقادیر و اندازه های عوامل و مولفه های چهار گانه فوق در جدول شماره 8-7 ارائه شده می باشد :

 

طبق جدول شماره 7-8 ، ساختمان جنوبی در اول فروردین در ساعات 9 و14 و 15 ، در اول تیرماه در ساعت 9 صبح ، در اول مهرماه در ساعات 9 و 10 و 15 در اول دی ماه در تمامی ساعات بر روی ساختمان شمالی سایه ایجاد می کند.

در این نمونه حداکثر ارتفاع ساختمان جنوبی بدون ایجاد ارتفاع پذیری بر روی ساختمان شمالی در ساعت 13 اول تیر ماه به اندازه 84.67 متر و حداقل آن در ساعت 9 صبح دی ماه به اندازه 6.86 متر ارتفاع می باشد. پس می توان گفت اندازه ارتفاع ساختمان در ساعت 13 اول تیرماه برابر با 25 طبقه بر روی پیلوت و در ساعت 9 صبح اول دی ماه برابر با 1 طبقه بر روی پیلوت می باشد.

سوالات یا اهداف این پایان نامه :

 

اهداف ذیل را می توان به گونه مستقیم با موضوع پژوهش مرتبط دانست :

  1. شناخت تاثیر مقررات و ضوابط موثر طرحهای تفصیلی بر بافتهای فرسوده.
  2. مطالعه کمبودها و خلا های ابزارهای قانونی در توسعه و تحولات بافت فرسوده شهری.
  3. شما می توانید مطالب مشابه این مطلب را با جستجو در همین سایت بخوانید

  4. شناخت توانهای بالقوه ابزراهای قانونی در توسعه و تحولات بافت فرسوده شهری.
  5. ارائه پیشنهاداتی در خصوص اصلاح و تعدیل اشکالات ضوابط و مقررات طرحهای تفصیلی.

 دانلود متن کامل پایان نامه جغرافیا در لینک پایین صفحه